İcra ve İflas Hukuku

ANASAYFA Hizmetlerimiz İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra takipleri, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları, borçtan kurtulma (menfi tespit) ve ödenen paranın geri alınması (istirdat) davaları, imzaya ve borca itiraz (icra hukuk ve icra ceza mahkemesinin yetkisine giren diğer davalar), istihkak davası.